۰۹ مرداد ۱۴۰۱

عملیاتی‌سازی پیمان کوآد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مرکز امنیت نوین آمریکا (https://www.cnas.org/) در گزارش مبسوطی به بررسی چگونگی تقویت و پیاده‌سازی پیمان چهارجانبه […]