۰۶ مرداد ۱۴۰۱

چرا بایدن باید حرف از جنگ با ایران بزند؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، چرا باید آمریکا از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند؟ چرا باید آمریکا “تمامی عناصر قدرت […]