۰۳ مرداد ۱۴۰۱

نشست «نظم همه شمول؛ ابوالفضل اعلامی» برگزار می‌شود

به گزارش روابطی عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، به همت گروه مطالعاتِ متن های اساسی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه فصلِ […]