۱۱ خرداد ۱۴۰۱

دیپلماسی آموزشی: آموزش پناهندگان در ایران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دگرگونی های ناشی از جهانی شدن، سهولت تحرک بین مرزی، مهاجرت های اجباری ناشی از جنگ […]