۰۵ خرداد ۱۴۰۱

روند ثبت جهانی ماسوله در یونسکو بررسی شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، سال گذشته پرونده ثبت جهانی ماسوله برای یونسکو ارسال شد و مورد تأیید اولیه قرار گرفت. […]