۳۰ تیر ۱۴۰۱

گزارش «سیاست همسایگی: دیپلماسی اقتصادی ایران و روسیه» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دومین گزارش سیاستی «گروه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو» با عنوان «سیاست همسایگی: دیپلماسی اقتصادی ایران […]