۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چرا اقتصاد برای ما اولویت نیست؟!

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، متن زیر یادداشتی است که دکتر محمود سریع القلم در مورد دلایل عدم اولویت اقتصاد در […]