۰۲ تیر ۱۴۰۱

دیپلماسی ورزشی برای گسترش صلح در جوامع

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، علی طهایی، دبیر بخش دیپلماسی فناوری مجله فرهنگ دیپلماسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی […]