۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

الزام تشکیل شبکه آموزش دیپلماسی علمی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر علی طهائی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی که درباره الزام تشکیل شبکه آموزش […]