۳۰ تیر ۱۴۰۱

تأثیر راه‌اندازی کریدور شمال ـ جنوب برای گروه بریکس

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی‌ در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: در هفته‌های اخیر درخواست […]