۲۵ خرداد ۱۴۰۱

تداوم سیاست نعل و میخ آمریکا در مذاکرات وین

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اظهار نظر مقامات آمریکایی در شرایط فعلی ، ضمن ان که مبین ادامه دار بودن گفتگوهایی […]