۰۴ خرداد ۱۴۰۱

قحطی و بحران اقتصادی در کانون توجه اجلاس داووس ۲۰۲۲

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نشست امسال نشست مجمع جهانی اقتصاد بعد از دو سال وقفه برای نخستین بار به جای […]