۱۲ مرداد ۱۴۰۱

آیا شمارش معکوس جنگ چین و آمریکا شروع شده است؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، غرب مدعی است که دولت و مجلس تایوان در اختیار یک حزب ضد اتحاد موسوم به […]