22 آبان 1400

هلدینگ آموزشی و پژوهشی آوید

22 آبان 1400

تأملی نظری-تاریخی در باب مواجهه ما و تجدد عوامل توسعه‌نیافتگی (بخش اول)

دکتر داوری اردکانی، فیلسوف فرهنگ، رئیس فرهنگستان علوم- دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم- این‌که چرا کشور و مردمی با سابقه علم و فرهنگ، از […]
22 آبان 1400

تأملی نظری-تاریخی در باب مواجهه ما و تجدد عوامل توسعه‌نیافتگی (بخش دوم)

دکتر داوری اردکانی، فیلسوف فرهنگ، رئیس فرهنگستان علوم- در قدیم فرهنگ‌ها مرز داشته و گاهی مرزهایشان از مرز جغرافیایی و سیاسی محکم‌تر و بلندتر بوده و […]