08 آبان 1400

کودتای سودان: آیا کودتاهای نظامی در آفریقا درحال افزایش است؟

پیتر موایی/ دکتر شهرام پیرانی- از زمان استقلال کشورهای آفریقایی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، وقوع کودتاهای نظامی در قاره سیاه به امری عادی […]